Algemene voorwaarden

Algemeen

 

•   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten welke via de webshop (of via de e-mail) van NH Motoren worden afgesloten, alsmede alle geleverde producten en diensten geleverd door NH Motoren, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
•   Door totstandkoming van een vorm van bovengenoemde overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden.
•   Alleen door schriftelijke toestemming van NH Motoren kan er, in uitzonderlijke gevallen voor een betreffende overeenkomst, van de algemene voorwaarden worden afgeweken.
•   Een overeenkomst tussen u en NH Motoren komt tot stand nadat er een bestelling is binnengekomen middels de bestelprocedure in de webshop (of indien er speciale wensen zijn via het e-mailadres van NH Motoren). U ontvangt hiervan automatisch een bevestiging.
•   De administratie van NH Motoren geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door NH Motoren gedane leveringen.
NH Motoren erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het plaatsen van een bestelling en dus het accepteren van de algemene voorwaarden erkent u dit eveneens.
•   Gegevens en prijzen in de webshop zijn altijd onder voorbehoud van tik- en zetfouten.
•   Ofschoon wij de uiterste zorg besteden aan de getoonde afbeeldingen en vermelde productgegevens, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
•   NH Motoren behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de klant het recht de bestelling kosteloos te annuleren.
•   NH Motoren is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die u of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

 

 

 Prijzen

•   Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
De prijzen zijn exclusief verzenden.
•   Verzendkosten binnen Nederland:
< € 20 verzendkosten € 6,75
> € 20 en < € 50 verzendkosten € 4,95
> € 50 en < € 125 verzendkosten € 2,95
> € 125 gratis verzenden
•   Verzendkosten naar België
< € 50 verzendkosten € 12
> € 50 en ≤ € 175 verzendkosten € 9,20
> € 175 verzendkosten € 5,25 
Als er in een artikelkaart staat vermeld 'gratis verzenden' dan geldt dit alleen binnen Nederland.
•   Bestellingen kunnen ook op afspraak bij ons worden opgehaald. Bestellingen die gedaan zijn via de webshop moeten altijd vooraf via de webshop aan ons worden voldaan.
•   U kunt via de webshop kosteloos betalen via Ideal of m.b.v. een bankoverschrijving.

 

 Levertijd

•   Na betaling worden de bestelde producten zo spoedig mogelijk naar het door u opgegeven afleveradres verzonden, onder voorbehoud van de dan aanwezige voorraad.
•   Nederland: wij streven er naar om na ontvangst van betaling de producten binnen 2 tot 5 werkdagen aan u te leveren.
België: wij streven er naar om na ontvangst van betaling de producten binnen 3 tot 6 werkdagen aan u te leveren.
•   Mocht de voorraad onverhoopt niet toereikend zijn of een tik- of zetfout van toepassing zijn, dan zullen wij contact met u opnemen en u de verwachte levertijd of wijziging doorgeven.
•   De door NH Motoren opgegeven levertijd is nooit te beschouwen als fatale levertijd, tenzij anders overeengekomen.
•   Overschrijding van de door NH Motoren opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft u nimmer recht op schadevergoeding.
•   –      Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail aan NH Motoren te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 14 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.
  –      Bij speciale bestellingen kan de levertijd van 30 werkdagen overschreden worden.
NH Motoren zal u zo goed mogelijk informeren over de te verwachten levertijd. Speciale bestellingen kunnen niet geannuleerd worden.

 

Retourprocedure

•   Nadat u het bestelde product heeft ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met NH Motoren te ontbinden.
Dit geldt niet voor producten die NH Motoren speciaal voor u heeft besteld.
•   Indien u de overeenkomst wenst te ontbinden en het product retour wenst te sturen, dient u dit vooraf schriftelijk (via e-mail) aan NH Motoren te melden. NH Motoren zal vervolgens via e-mail contact met u opnemen en u vragen het retourformulier in te vullen (zie ‘verzenden en retourneren’ in de webshop).
•   Retour zenden dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking voorzien van het volledig ingevulde retourformulier.
•   Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden.
•   Onvolledig ingevulde retourformulieren worden niet in behandeling genomen.
•   Niet of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden geweigerd.
•   De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
•   NH Motoren zal het betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen, nadat NH Motoren het door de u geretourneerde product heeft ontvangen, aan de u terugbetalen.
Speciaal bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd.
•   NH Motoren behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van NH-Motoren of de leverancier van het product) is beschadigd.
•   Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van NH Motoren schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal NH Motoren de klant hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. NH Motoren heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

 

Garantie

•   De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen.
•   In geval dat producten aangewend zijn voor wederverkoop, wordt geen garantie verleend op het geleverde product alsook vervalt ieder recht op retour.

 

Overmacht

•   Indien NH Motoren door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
•   Ingeval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als NH Motoren als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
•   NH Motoren zal de klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

 

Gebreken / Klachten

•   Een klacht over een product dient u onmiddellijk via e-mail te melden aan NH Motoren.
•   Klachten welke op welke wijze dan ook in de openbaarheid gebracht worden, worden niet ontvankelijk verklaart door de directie van NH Motoren. Schade voor NH Motoren welke voortvloeit uit openbare communicatie kan op de veroorzaker verhaald worden.

 

Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen NH Motoren en de klant is Nederlands recht van toepassing.