Algemene voorwaarden

Algemeen

– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten welke via de webshop of via de e-mail met NH Motoren worden afgesloten, alsmede alle geleverde producten en diensten geleverd door NH Motoren, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
– Door totstandkoming van een vorm van bovengenoemde overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden.
– Alleen door schriftelijke toestemming van NH Motoren kan er, in uitzonderlijke gevallen voor een betreffende overeenkomst, van de algemene voorwaarden worden afgeweken.
– Een overeenkomst tussen u en NH Motoren komt tot stand nadat er een bestelling is binnengekomen middels de bestelprocedure in de webshop (of indien er speciale wensen zijn via het e-mailadres van NH Motoren). U ontvangt hiervan automatisch een bevestiging.
– De administratie van NH Motoren geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door NH Motoren gedane leveringen.
– NH Motoren erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het plaatsen van een bestelling en dus het accepteren van de algemene voorwaarden erkent u dit eveneens.
– Gegevens en prijzen in de webshop zijn altijd onder voorbehoud van tik- en zetfouten.
– Ofschoon NH Motoren de uiterste zorg besteedt aan de getoonde afbeeldingen en vermelde productgegevens, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
– NH Motoren behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de klant het recht de bestelling kosteloos te annuleren.
– NH Motoren is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die u of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

Prijzen

– Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
– De prijzen zijn exclusief verzenden.
– Verzendkosten binnen Nederland:
< € 20 verzendkosten € 6,75 > € 20 en < € 50 verzendkosten € 4,95 > € 50 en < € 125 verzendkosten € 3,95 > € 125 gratis verzenden
– Verzendkosten naar België
< € 50 verzendkosten € 12 > € 50 € 9,50
– Als er in een artikelkaart staat vermeld ‘gratis verzenden’ dan geldt dit alleen binnen Nederland.
– Prijzen in de webshop zijn altijd onder voorbehoud van tik- en zetfouten.

Levertijd

– Na betaling worden de bestelde producten zo spoedig mogelijk naar het door u opgegeven afleveradres verzonden, onder voorbehoud van de dan aanwezige voorraad.
– Nederland: NH Motoren streeft er naar om na ontvangst van betaling de producten binnen 2 tot 5 werkdagen aan u te leveren.
– België: NH Motoren streeft er naar om na ontvangst van betaling de producten binnen 3 tot 6 werkdagen aan u te leveren.
– Mocht de voorraad onverhoopt niet toereikend zijn of een tik- of zetfout van toepassing zijn, dan zal NH Motoren contact met u opnemen en u de verwachte levertijd of wijziging doorgeven.
Indien u de levertijd te lang vindt dan kunt u op dat moment de overeenkomst ontbinden.
– Indien NH Motoren na overleg met u een artikel speciaal voor u besteld hebben dan kan deze bestelling niet meer worden geannuleerd.
– De door NH Motoren opgegeven levertijd is nooit te beschouwen als fatale levertijd, tenzij anders overeengekomen.
– Overschrijding van de door NH Motoren opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft u nimmer recht op schadevergoeding.
– Als een bestelling is verzonden dan ontvangt u van NH Motoren een track&trace. Meestal wordt het pakket de volgende werkdag afgeleverd maar dit kan NH Motoren u niet garanderen. NH Motoren is daarvoor afhankelijk van DPD (PostNL of DHL).

Retourprocedure

– Nadat u het bestelde product heeft ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen veertien dagen (14) na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met NH Motoren te ontbinden. Dit geldt niet voor producten die NH Motoren speciaal voor u besteld heeft. Speciaal bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd.
– Beschadigde gesealde verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden.

  1. Als u een product retour wilt sturen dan dient u dit, voordat u het product retour stuurt, via email (nhmotoren@gmail.com) aan NH Motoren te melden.
  2.  Retour zenden dient te gebeuren:
    – In de originele, niet beschadigde verpakking.
    – Product labels moeten nog aan het product zitten (indien van toepassing).
    – Het product moet verzonden worden in een stevige kartonnen doos met daarin het volledig ingevulde retourformulier.
    – Als u het pakket verzonden heeft dan graag de track&trace naar NH Motoren mailen zodat zij weten wanneer het pakket bij hun afgeleverd wordt en door welke bezorgdienst.

– Niet of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden geweigerd.
– De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
– NH Motoren zal het betaalde bedrag, nadat NH Motoren het door u geretourneerde product heeft ontvangen, zo spoedig mogelijk aan u terugbetalen.
– NH Motoren behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van NH-Motoren of de leverancier van het product) is beschadigd.
– Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van NH Motoren schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal NH Motoren de klant hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. NH Motoren heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Garantie

– De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij NH Motoren in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilt.
– In geval dat producten aangewend zijn voor wederverkoop, wordt geen garantie verleend op het geleverde product alsook vervalt ieder recht op retour.

Overmacht

– Indien NH Motoren door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
– Ingeval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als NH Motoren als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
– NH Motoren zal de klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Gebreken / Klachten

– Een klacht over een product dient u onmiddellijk via e-mail te melden aan NH Motoren.
– Klachten welke op welke wijze dan ook in de openbaarheid gebracht worden, worden niet ontvankelijk verklaart door de directie van NH Motoren. Schade voor NH Motoren welke voortvloeit uit openbare communicatie kan op de veroorzaker verhaald worden.

Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen NH Motoren en de klant is Nederlands recht van toepassing.